الأربعاء, 24 تموز 2019    |     الرئيسية    اتصل بنا
لمتابعة أحدث الأخبار، يمكنكم زيارة موقعنا باللغة الإنكليزية: /syriacpatriarchate.org/category/news               زوارنا الأعزاء يمكنكم أيضاً متابعة أخبارنا وزيارتنا والتواصل معنا عبر الفيس بوك من خلال العنوان التالي Syrian Orthodox Patriarchate               والصفحة المخصصة لقداسة سيدنا البطريرك على العنوان التالي: His Holiness Patriarch Moran Mor Ignatius Aphrem II               يمكنكم مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني التالي: (malkhori4@gmail.com)               لمن يرغب بالاطلاع على أعمال هيئة مار أفرام السرياني البطريركية للتنمية يرجى زيارة صفحة الهيئة على الفيس بوك من خلال العنوان التالي St. Ephrem Patriarchal Development Committee              
الرئيسية > بحوث و دراسات > المناشير البطريركية > ܗܝܡܢܘܬܐ ܬܪܝܨܬܐ ܕܒܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ
ܗܝܡܢܘܬܐ ܬܪܝܨܬܐ ܕܒܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ
«ܥܢܳܐ ܫܡܥܘܢ ܟܐܦܐ ܘܶܐܡܪ: ܐܢ̱ܬ ܗ̱ܘ ܡܫܝܚܐ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܚܰܝܳܐ» (ܡܬܝ ܝܘ: ܝܘ)

ܐܶܡܪ ܡܰܗܰܬܡܰܐ ܓܰܐܢܕܺܝ ܪܳܢܘܝܐ ܗܢܕܘܝܐ ܛܒܝܒܐ ܠܡܣܒܪ̈ܢܐ ܡܥܪ̈ܒܝܐ: «ܠܡܫܝܚܐ ܕܝܠܟܘܢ ܒܥܐ ܐܢܐ ܘܠܘ ܡܫܝܚܝܘܬܟܘܢ» ܘܟܕ ܐܬܒܥܝ ܡܢܗ ܒܙܒܢ ܕܢܰܟܪܙ ܥܠ ܟܢܫܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܕܡܫܚ̈ܠܦܢ ܬܘܕ̈ܝܬܗܘܢ ܡܢ ܚܕ̈ܕܐ ܦܬܰܚ ܠܐܘܢܓܠܝܘܢ ܩܕܝܫܐ ܘܩܪܳܐ ܠܟܪܘܙܘܬܐ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܕܥܠ ܛܘܪܐ܆ ܘܶܐܡܪ ܕܠܡ ܒܐܡܝܢܘ ܠܗ̇ ܩܳܪܐ.

ܡܰܗܰܬܡܰܐ ܡܰܢ ܓܰܐܢܕܺܝ ܘܗܢܘܢ ܕܕܳܡܝܢ ܠܗ܆ ܡܪ̈ܝ ܬܪܥܝܬܐ ܘܡܕܒܪ̈ܢܐ ܕܥܡܡ̈ܐ: ܦܠܝܣ̈ܘܦܐ ܘܝܕ̈ܘܥܬܢܐ: ܕܠܘ ܡܫܝܚ̈ܝܐ܆ ܕܐܫܬܘܕܥܘܗܝ ܠܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܗܐ ܡܢ ܕܪ̈ܐ܆ ܒܝܕ ܝܘܠܦܢ̈ܘܗܝ ܐܠܗܝ̈ܐ ܘܕܘܒܪ̈ܝܐ܆ ܘܡܪܝܩܘܬ ܚܝ̈ܘܗܝ ܕܟܝ̈ܐ܆ ܝܰܕܥܘܗܝ ܐܝܟ ܢܒܝܐ ܪܒܐ܆ ܘܡܬܪܨܢܐ ܪܒܐ ܕܓܘܐ ܠܚܘܕ. ܘܟܕ ܢܣܒܘ ܠܗܘܢ ܠܪ̈ܥܝܢܐ ܗܠܝܢ܆ ܡܢܗܘܢ ܕܐܪ̈ܛܝܩܝܐ ܩܕ̈ܡܝܐ ܐܳܡܪ ܐ̱ܢܐ ܘܐ̱ܚܪ̈ܝܐ ܕܡܢܗܘܢ܆ ܢܦܰܠܘ܆ ܘܚܰܠܦܘ ܠܗܘܢ ܣܒܪܬܐ ܕܦܘܪܩܢܐ ܠܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܘܒܳܪܝܐ ܕܓܰܘܳܐ܆ ܘܢܚܶܬܘ ܠܗܘܢ ܒܗܕܐ ܠܬܗܘܡܐ ܕܐܪܛܝܩܝܘܬܐ܆ ܘܰܣܛܰܘ ܠܗܘܢ ܡܢ ܐܘܪܚܐ ܕܫܪܪܐ܆ ܘܐܣܬܬܪܘ ܠܗܘܢ ܬܚܝܬ ܫܡܐ ܕܡܫܝܚܝܘܬܐ ܟܕ ܗܶܢܘܢ ܦܪܣܝܢ ܠܗ̇ ܠܗܪܣܝܣ ܕܝܠܗܘܢ ܫܟܝܪܬܐ. ܘܡܫܝܚܝܘܬܗܘܢ ܙܺܐܦܢܝܬܐ ܗܝ܆ ܘܗܽܘ ܡܫܝܚܐ ܡܒܰܪܰܝ ܗܘ ܡܢܗܘܢ܆ ܘܠܘܬܗܘܢ ܗ̱ܝ ܗܳܝ ܕܐܡܝܪܐ ܠܗ: «ܣܓܝ̈ܐܐ ܢܐܡܪܘܢ ܠܝ ܒܗ̇ܘ ܝܘܡܐ (ܝܘܡܐ ܕܕܺܝܢܐ)܆ ܡܪܝ̱ ܡܪܝ̱܆ ܠܐ ܒܫܡܟ ܐܬܢܒܺܝܢ: ܘܒܫܡܟ ܫܐܕ̈ܐ ܐܦܩܢ: ܘܒܫܡܟ ܚܝ̈ܠܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܥܒܰܕܢ. ܘܗܳܝܕܝܢ ܐܰܘܕܐ ܠܗܘܢ ܕܡܢ ܡܬܘܡ ܠܐ ܝܺܕܥܬܟܘܢ. ܐܪܚܩܘ ܠܟܘܢ ܡܢܝ̱܆ ܦܳܠܚ̈ܝ ܥܰܘܠܐ»(ܡܬܝ ܙ: ܟܒ ـ ܟܓ).

ܘܰܡܙܰܗܰܪ ܠܢ ܬܘܒ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܡܢ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ ܘܡܰܛܥܝ̈ܢܐ ܟܕ ܐܳܡܪ: «ܐܙܕܰܗܪܘ ܡܶܢ ܢܒܝ̈ܐ ܕܰܓ̈ܠܐ܆ ܕܳܐܬܝܢ ܠܘܬܟܘܢ ܒܠܒܘ̈ܫܐ ܕܐܡܪ̈ܐ܆ ܡܢ ܠܓܘ ܕܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܕܺܐܒ̈ܐ ܚܳܛܘ̈ܦܐ. ܡܢ ܦܐܪ̈ܝܗܘܢ ܕܝܢ ܬܶܕܥܘܢ ܐܢܘܢ»(ܡܬܝ ܙ: ܝܗ ـ ܝܘ). ܘܥܠ ܗܢܐ ܫܪܒܐ ܟܬܰܒ ܦܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ ܒܐܓܪܬܗ ܠܡܗܝܡܢ̈ܐ ܕܒܓܠܛܝܐ ܘܶܐܡܪ: «ܐܠܐ ܐܢܫ̈ܐ ܐܝܬ ܕܕܳܠܚܝܢ ܠܟܘܢ: ܘܨܳܒܝܢ ܕܰܢܫܰܚܠܦܘܢ ܣܒܪܬܗ ܕܡܫܝܚܐ. ܐܦ ܐܢ ܚܢܢ ܕܝܢ ܐܘ ܡܠܐܟܐ ܡܢ ܫܡܝܐ ܢܣܰܒܪܟܘܢ ܠܒܪ ܡܢ ܡܐ ܕܣܰܒܰܪܢܟܘܢ܆ ܢܗܘܐ ܚܪܶܡ. ܐܝܟܢܐ ܕܡܢ ܠܘܩܕܡ ܐܶܡܪܬ܆ ܘܗܫܐ ܬܘܒ ܐܳܡܪ ܐ̱ܢܐ: ܕܐܢ ܐ̱ܢܫ ܡܣܒܪ ܠܟܘܢ ܠܒܪ ܡܢ ܡܐ ܕܩܒܠܬܘܢ܆ ܢܗܘܐ ܚܪܶܡ»(ܓܠܛܝ̈ܐ ܐ: ܙ ـ ܛ).

ܐܝܢ: ܥܰܠܝܶܗ̇ ܓܝܪ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܠܒܪܢܫܐ ܠܕܡܘܬܐ ܪܡܬܐ ܕܡܝܬܪܘܬܐ. ܝܗ̱ܒ ܕܝܢ ܛܘܒܐ ܠܡܣܟ̈ܢܐ ܕܒܪܘܚ ܘܠܕ̈ܟܝܝ ܠܒܐ܆ ܘܠܡܟܝ̈ܟܐ ܘܠܫܪܟܐ ܕܕ̈ܳܚܠܰܝ ܐܠܗܐ. ܘܰܐܣܠܝ ܠܗ̇ ܠܚܛܝܬܐ ܘܕܳܢܗ̇܆ ܐܠܐ ܐܰܚܒܗ ܠܚܰܛܳܝܳܐ ܘܩܪܳܝܗܝ ܠܬܝܒܘܬܐ. ܐܰܝܬܐ ܠܡܐܡܪ: ܕܠܡ ܠܐ ܣܦܰܩ ܠܗ ܠܰܡܕܳܢ ܚܛܝܬܐ ܕܙܢܝܘܬܐ ܐܠܐ ܕܳܢ ܠܗ ܐܦ ܠܰܚܙܳܬܐ ܕܒܪܶܓܬܐ ܫܟܝܪܬܐ܆ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܥܩܪܐ ܕܗܕܐ ܚܛܝܬܐ ܘܫܘܪܝܗ̇ ܟܕ ܐܡܪ: «ܫܡܥܬܘܢ ܕܐܬܐܡܪ (ܠܩܕ̈ܡܝܐ) ܕܠܐ ܬܓܘܪ. ܐܢܐ ܕܝܢ ܐܳܡܪ ܐ̱ܢܐ ܠܟܘܢ ܕܟܠ ܡܰܢ ܕܚܙܐ ܐܢܬܬܐ ܐܝܟ ܕܢܶܪܓܝܗ̇܆ ܡܚܕܐ ܓܳܪܗ̇ ܒܠܒܗ. ܐܢ ܕܝܢ ܥܝܢܟ ܕܝܡܝܢܐ ܡܟܫܠܐ ܠܟ܆ ܚܨܺܝܗ̇ ܘܫܕܺܝܗ̇ ܡܢܟ. ܦܰܩܳܚ ܠܟ ܓܝܪ ܕܢܺܐܒܕ ܚܕ ܡܢ ܗܕ̈ܡܝܟ܆ ܘܠܐ ܟܠܗ ܦܓܪܟ ܢܶܦܶܠ ܒܓܗܢܐ»(ܡܬܝ ܙ: ܟܙ ـ ܟܛ). ܘܐܪܡܝ ܠܗ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܕܘ̈ܡܣܐ ܕܗ̈ܒܢܝܐ ܕܐܝܟܢܐ ܠܡ ܢܬܚܫܚ ܒܪܢܫܐ ܥܡ ܐܚܘܗܝ ܒܪܢܫܐ ܟܕ ܐܡܪ: «ܟܠ ܡܐ ܕܨܳܒܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܕܢܥܒܕܘܢ ܠܟܘܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ ܐܢ̱ܬܘܢ ܥܒܕܘ ܠܗܘܢ. ܗܳܢܰܘ ܓܝܪ ܢܡܘܣܐ ܘܢܒܝ̈ܐ» (ܡܬܝ ܙ: ܝܒ).

ܘܫܳܠܡܝܢ ܗ̱ܘܘ ܓܝܪ ܚܝ̈ܘܗܝ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܕܥܠ ܐܪܥܐ ܠܝܘܠܦܢ̈ܘܗܝ ܐܠܗܝ̈ܐ. ܘܠܐ ܐܬܚܙܝ ܠܗ ܒܝܘܒܠܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܩܢܘܡܐ ܐܦܢ ܗܓܓܝܐ ܕܒܗ ܐܫܬܡ̈ܠܝ ܡܝܬܪ̈ܬܗ ܬܗܝܪ̈ܬܐ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܘܙܢ̈ܘܗܝ ܪ̈ܡܐ܆ ܐܦܠܐ ܕܢܬܚܙܐ ܐܝܬ. ܡܢܗ ܘܠܗ ܓܝܪ (ܫܘܒܚܐ ܠܫܡܗ) ܕܡܽܘܬܐ ܐܩܝܡ ܛܒܬܐ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ ܒܛܒܘܬ ܚܝ̈ܘܗܝ ܘܕܟܝܘܬ ܕܘܒܪ̈ܘܗܝ. ܟܕ ܡܚܘܐ ܒܗܕܐ ܕܠܡ ܡܨܝܐ ܠܗܘܢ ܠܦܘܩܕ̈ܢܘܗܝ ܐܠܗܝ̈ܐ ܘܝܘܠܦܢ̈ܘܗܝ ܫܡܝ̈ܢܐ܆ ܕܒܥܒܕܐ ܢܫܬܡܠܘܢ܆ ܗܢܘܢ ܕܠܓܡܝܪܘܬܐ ܐܘܢܓܠܝܬܐ ܡܝܰܒܠܝܢ ܠܗܢܘܢ ܕܢܳܛܪܝܢ ܠܗܘܢ. ܢܡܘܣܗ ܓܝܪ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܠܘ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܢܫܬܡܠܐ ܘܗܓܓܝܐ܆ ܐܦܠܐ ܝܩܝܪܐ ܡܘܒܠܗ ܘܠܐ ܡܫܟܚܐ ܠܡܛܥܢܗ̇܆ ܐܠܐ ܒܣܝܡ ܗ̱ܘ ܢܝܪܗ ܘܩܠܝܠܐ ܗܝ ܡܘܒܠܗ. ܘܡܙܰܡܢ ܠܢ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܕܒܗ ܢܬܕܡܐ ܟܕ ܐܡܪ: «ܬܘ ܠܘܬܝ̱ ܟܠܟܘܢ ܠܐܝ̈ܐ ܘܫܩܝ̈ܠܝ ܡܘܒܠܐ ܘܐܢܐ ܐܰܢܝܚܟܘܢ. ܫܩܘܠܘ ܢܝܪܝ ܥܠܝܟܘܢ ܘܝܠܰܦܘ ܡܢܝ̱܆ ܕܢܝܚ ܐ̱ܢܐ ܘܡܟܝܟ ܐ̱ܢܐ ܒܠܒܝ̱܆ ܘܡܫܟܚܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܢܝܳܚܐ ܠܢܦܫ̈ܬܟܘܢ. ܢܝܪܝ̱ ܓܝܪ ܒܣܝܡ ܗ̱ܘ܆ ܘܡܘܒܠܝ ܩܠܝܠܐ ܗܝ»(ܡܬܝ ܝܐ: ܟܚ ـ ܠ).

ܐܝܢ: ܩܶܢܛܰܐ ܗ̱ܘ ܪܒܐ ܘܪܚܝܩ ܡܢ ܪܘܚܐ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ ܩܕܝܫܐ܆ ܗܳܝ ܕܢܗܝܡܢ ܠܢ ܕܠܡ ܚܕܳܐ ܗ̱ܝ ܫܘܝܘܬܐ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܘܕܡܘܫܐ ܘܐܠܝܐ ܘܫܪܟܐ ܕܢܒܝ̈ܐ܆ ܠܝܬܘܗܝ ܓܝܪ ܐ̱ܢܫܐ ܦܫܝܛܐ ܕܙܕܝܩ ܐܘ ܢܒܝܐ ܪܒܐ܆ ܐܠܐ ܡܒܰܪܰܝ ܗ̱ܘ ܡܢ ܦܘܕܐ ܘܚܰܘܒܐ ܥܕܡܐ ܠܗܳܝ ܕܕܪܰܫ ܒܙܒܢ ܥܡ ܒܥܠܕܒܒ̈ܘܗܝ ܘܶܐܡܪ ܓܠܝܐܝܬ ܩܕܡܝܗܘܢ ܘܩܕܡ ܗܳܢܘܢ ܕܢܳܩܦܝܢ ܠܗ ܕܠܡ: «ܡܰܢܘ ܡܢܟܘܢ ܡܰܟܶܣ ܠܝ ܥܠ ܚܛܝܬܐ؟» (ܡܬܝ ܚ: ܡܘ). ܡܒܰܪܝܘܬܐ ܓܝܪ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܕܡܢ ܚܛܝܬܐ ܬܰܚܘܝܬܐ ܗܝ ܢܗܝܪܬܐ ܕܠܡ ܡܥܰܠܰܝ ܗ̱ܘ ܡܢ ܒܪܢܫܐ. ܘܶܐܡܪ ܒܙܒܢ (ܫܘܒܚܐ ܠܫܡܗ) ܕ«ܠܝܬ ܛܒܐ ܐܠܐ ܐܢ ܚܕ ܐܠܗܐ» (ܡܬܝ ܝܛ: ܝܙ). ܦܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ ܕܝܢ ܡܪܝܡ ܠܬܚܦܝܬܐ ܡܢ ܐܠܗܘܬܗ (ܕܡܫܝܚܐ) ܟܕ ܐܳܡܪ: «ܫܪܝܪܐܝܬ ܪܒ ܗ̱ܘ ܐ̱ܪܙܐ ܗܢܐ ܕܟܐܢܘܬܐ܆ ܕܐܬܓܠܝ (ܐܠܗܐ) ܒܒܣܪ. ܘܐܙܕܕܩ ܒܪܘܚ. ܘܐܬܚܙܝ ܠܡܠܐܟ̈ܐ. ܘܐܬܟܪܙ ܒܝܬ ܥܡܡ̈ܐ. ܘܐܬܗܝܡܢ ܒܥܠܡܐ. ܘܶܐܣܬܰܠܩ ܒܫܘܒܚܐ»(ܐ ܛܝܡ ܓ: ܝܘ). ܐܬܘܬܐ ܓܝܪ ܗܕܐ ܕܦܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ܆ ܩܦܝܣܘܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܕܘܓܡܐ ܕܡܬܓܫܡܢܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ. ܐܦ ܝܘܚܢܢ ܫܠܝܚܐ ܡܰܩܪܚ ܠܢ ܠܢܝܫܐ ܪܒܐ ܕܡܛܠܬܗ ܟܬܰܒ ܠܐܘܢܓܠܝܘܢ ܩܕܝܫܐ ܟܕ ܐܳܡܪ: «ܐܦ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܟܬܝܒ̈ܢ܆ ܕܰܬܗܝܡܢܘܢ ܕܝܫܘܥ ܗ̱ܘ ܡܫܝܚܐ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ. ܘܡܐ ܕܗܝܡܢܬܘܢ܆ ܢܗܘܘܢ ܠܟܘܢ ܒܫܡܗ ܚܝ̈ܐ ܕܠܥܠܡ»(ܝܘܚܢܢ ܟ: ܠܐ). ܘܨܳܒ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܚܰܘܪܐ ܕܗܳܢܘܢ ܕܢܳܩܦܝܢ ܗ̱ܘܘ ܠܗ ܕܢܗܝܪܐܝܬ ܢܬܒܩܘܢ ܒܩܢܘܡܗ ܐܠܗܝܐ܆ ܕܐܝܬܘܗܝ ܝܚܝܕܝܐ ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ܆ ܕܶܐܬܐ ܠܗ ܡܢ ܫܡܝܐ ܠܦܘܪܩܢܐ ܕܐܢܫܘܬܐ܆ ܘܶܐܡܪ: «ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܐܚܒ ܐܠܗܐ ܠܥܠܡܐ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܠܒܪܗ ܝܚܝܕܝܐ ܢܶܬܶܠ. ܕܟܠ ܡܰܢ ܕܡܗܝܡܢ ܒܗ ܠܐ ܢܺܐܒܕ. ܐܠܐ ܢܗܘܘܢ ܠܗ ܚܝ̈ܐ ܕܠܥܠܡ»(ܝܘܚܢܢ ܓ: ܝܘ) ܐܟܡܐ ܕܰܐܘܕܥ ܬܘܒ ܡܪܝܐ ܠܐܢܫܘܬܐ ܕܠܡ ܗܘܝܘ ܢܘܗܪܗ ܕܥܠܡܐ (ܝܘܚܢܢ ܚ: ܝܒ ܬܘܒ ܛ: ܗ)܆ ܘܕܐܝܬܘܗܝ «ܐܘܪܚܐ ܘܫܪܪܐ ܘܚܝ̈ܐ» (ܝܘܚܢܢ ܝܕ: ܘ) ܘܕܐܝܬܘܗܝ ܬܘܒ «ܩܝܡܬܐ ܘܚܝ̈ܐ»(ܝܘܚܢܢ ܝܐ: ܟܗ) ܘ«ܡܰܢ ܕܡܗܝܡܢ ܒܗ ܐܦܢ ܢܡܘܬ ܢܺܚܶܐ»(ܝܘܚܢܢ ܝܐ: ܟܗ).

ܒܐܬܪܐ ܕܝܢ ܕܩܣܪܝܐ ܕܦܝܠܝܦܘܣ܆ ܠܐ ܫܰܐܠ ܝܫܘܥ ܠܬܠܡܝܕ̈ܘܗܝ ܕܠܡ ܡܢܐ ܐܳܡܪܝܢ ܥܠ ܪܡܘܬ ܝܘܠܦܢ̈ܘܗܝ܆ ܐܦܠܐ ܕܡܳܢܰܘ ܪܥܝܢܗܘܢ ܒܬܕܡܪ̈ܬܗ ܬܗܝܪ̈ܬܐ. ܐܠܐ ܫܰܐܠ ܕܠܡ ܡܰܢܘ ܐܡܪܝܢ ܥܠܘܗܝ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܕܐܝܬܘܗܝ. ܟܢ ܕܡܰܢܘ ܐܳܡܪܝܢ ܗܶܢܘܢ ܥܠ ܩܢܘܡܗ ܐܠܗܝܐ ܕܐܝܬܘܗܝ. ܐܶܡܪ ܓܝܪ ܠܗܘܢ: «ܡܰܢܘ ܐܳܡܪܝܢ ܥܠܝ ܐܢܫ̈ܐ ܕܐܝܬܝ ܒܪܗ ܕܐܢܫܐ؟ ܗܶܢܘܢ ܕܝܢ ܐܶܡܪܘ: ܐܝܬ ܕܳܐܡܪܝܢ ܝܘܚܢܢ ܡܥܡܕܢܐ. ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܕܝܢ ܐܠܝܐ. ܘܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܐܪܡܝܐ ܐܘ ܚܕ ܡܢ ܢܒܝ̈ܐ. ܐܶܡܪ ܠܗܘܢ: ܐܢ̱ܬܘܢ ܕܝܢ ܡܰܢܘ ܐܳܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܐܝܬܝ؟ ܥܢܳܐ ܫܡܥܘܢ ܟܐܦܐ ܘܶܐܡܪ: ܐܢܬ ܗ̱ܘ ܡܫܝܚܐ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܚܰܝܳܐ. ܥܢܳܐ ܝܫܘܥ ܘܶܐܡܪ ܠܗ: «ܛܘܒܰܝܟ ܫܡܥܘܢ ܒܪܗ ܕܝܘܢܐ. ܕܒܣܪܐ ܘܕܡܐ ܠܐ ܓܠܐ ܠܟ܆ ܐܠܐ ܐܒܝ̱ ܕܒܫܡܝܐ. ܐܦ ܐܢܐ ܐܳܡܪ ܐ̱ܢܐ ܠܟ: ܕܐܢܬ ܗ̱ܘ ܟܐܦܐ ܘܥܠ ܗܕܐ ܟܐܦܐ ܐܒܢܝܗ̇ ܠܥܕܬܝ̱ ܘܬܪ̈ܥܐ ܕܫܝܘܠ ܠܐ ܢܚܣܢܘܢܗ̇»(ܡܬܝ ܝܘ: ܝܓ ـ ܝܚ). ܝܰܗ̱ܒ ܓܝܪ ܛܘܒܐ ܠܫܡܥܘܢ ܟܐܦܐ ܡܛܠ ܕܒܣܪܐ ܘܕܡܐ ܠܐ ܓܠܰܘ ܠܗ ܠܫܪܪܐ ܕܐܠܗܘܬܐ܆ ܘܠܕܘܓܡܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ܆ ܐܠܐ ܗܺܝ ܫܡܝܐ ܣܶܗܕܰܬ ܠܝܫܘܥ ܡܚܕܐ ܕܥܡܕ ܡܢ ܝܘܚܢܢ. ܒܕ ܐܬܦܬܚܘ ܠܗ ܫܡܝ̈ܐ ܘܰܢܚܶܬ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܥܠ ܪܝܫܗ ܕܝܫܘܥ ܒܕܡܘܬܐ ܕܝܘܢܐ ܕܠܗ ܢܦܪܘܫ ܡܢ ܒܝܬ ܟܢܫܐ. «ܘܗܐ ܩܠܐ ܕܐܒܐ ܡܢ ܫܡܝܐ ܕܳܐܡܪ: ܗܳܢܰܘ ܒܪܝ̱ ܚܒܝܒܐ ܕܒܗ ܐܨܛܒܝܬ»(ܡܬܝ ܓ: ܝܙ. ܡܪܩܘܣ ܐ: ܝܐ. ܠܘܩܐ ܓ: ܟܒ). ܐܟܡܐ ܕܓܠܐ ܐܒܐ ܫܡܝܢܐ ܘܰܐܣܗܕ ܥܠ ܒܪܗ ܕܬܪܬܝܢ ܙܒܢܝ̈ܢ܆ ܟܕ ܐܬܓܠܝ ܡܪܝܐ ܩܕܡ ܬܠܬܐ ܡܢ ܬܠܡܝܕ̈ܘܗܝ ܥܠ ܛܘܪܐ ܘܐܬܚܙܝܘ ܥܡܗ ܡܘܫܐ ܘܐܠܝܐ܆ ܘܶܐܡܪ: «ܗܳܢܰܘ ܒܪܝ̱ ܚܒܝܒܐ ܕܒܗ ܐܨܛܒܝܬ܆ ܠܗ ܫܡܥܘ»(ܡܬܝ ܝܙ: ܗ).

ܡܪܢ ܕܝܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ܆ ܐܪܡܝ ܕܘܡܣ̈ܐ ܕܬܘܕܝܬܗ ܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܕܳܐܡܪܐ: «ܕܐܝܬܘܗܝ ܝܚܝܕܝܐ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ. ܕܶܐܬܐ ܠܥܠܡܐ ܕܰܢܡܰܠܐ ܠܒ̈ܘܬܐ ܘܬܪ̈ܥܝܬܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܒܩܢܘܡܗ ܐܠܗܝܐ. ܟܠ ܐܝܢܐ ܓܝܪ ܕܠܐ ܡܗܝܡܢ ܕܡܫܝܚܐ ܒܪܗ ܗ̱ܘ ܕܐܠܗܐ ܚܰܝܳܐ܆ ܢܘܟܪܝܐ ܚܫܝܒ ܠܡܫܝܚܐ. ܗܟܘܬ ܬܘܒ ܟܠ ܫܘܬܐܣܐ ܕܚܳܫܒ ܗܽܘ ܠܗ ܡܢ ܥܕ̈ܬܐ ܕܡܫܝܚܐ ܟܕ ܠܐ ܡܗܝܡܢ ܕܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܗܘܝܘ «ܐܠܗܐ ܕܐܬܓܠܝ ܒܒܣܪ»(ܐ ܛܝܡ ܓ: ܝܘ) ܠܦܘܬ ܡܠܬܗ ܕܦܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ܆ ܘܕܐܝܬܘܗܝ ܫܘܶܐ ܠܐܒܐ ܒܐܘܣܝܐ܆ ܠܦܘܬ ܬܚܘܡܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܕܢܝܩܝܐ܆ ܪܰܚܝܩ ܗܳܘܶܐ ܫܘܬܐܣܐ ܗܢܐ ܡܢ ܡܫܝܚܐ. ܡܫܝܚܐ ܡܰܢ ܐܝܬܝܰܐ ܗ̱ܘ ܡܬܘܡܝܐ܆ ܘܒܰܕܩ ܥܠ ܗܕܐ ܒܡܠܬܗ ܗܳܝ ܕܐܡܪ: «ܕܥܰܕܠܐ ܢܗܘܐ ܐܒܪܗܡ܆ ܐܢܐ ܐܝܬܝ»(ܝܘܚܢܢ ܚ: ܢܚ) ܒܪ̱ܬ ܩܠܐ ܕܝܢ ܕ«ܐܢܐ ܐܝܬܝ» ܗܝ ܟܕ ܗܝ ܐܝܬܝܗ̇ ܒܪ̱ܬ ܩܠ «ܐܰܗܺܝܰܗ» ܕܟܰܢܝ ܐܠܗܐ ܗܽܘ ܠܗ ܟܕ ܡܰܠܠ ܥܡ ܡܘܫܐ: «ܗܟܢܐ ܬܺܐܡܪ ܠܒܢ̈ܝ ܝܣܪܐܝܠ: ܐܰܗܝܰܗ ܫܕܪܢܝ ܥܠܝܟܘܢ»(ܡܦܩܢܐ ܓ: ܝܕ) ܘܫܘܕܥ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܕܐܝܬܘܗܝ: ܫܘܶܐ ܠܐܒܐ܆ ܟܕ ܐܶܡܪ: «ܡܢ ܕܠܝ ܚܙܶܐ܆ ܚܙܐ ܠܐܒܐ»(ܝܘܚܢܢ ܝܕ: ܛ) «ܘܟܠ ܡܕܡ ܕܐܝܬ ܠܐܒܝ܆ ܕܝܠܝ ܗܘ»(ܝܘܚܢܢ ܝܘ: ܝܗ) «ܠܐ ܐܢܫ ܐܳܬܐ ܠܘܬ ܐܒܝ̱܆ ܐܠܐ ܐܢ ܒܝ»(ܝܘܚܢܢ ܝܕ: ܘ) ܘܐܡܪ ܬܘܒ: «ܐܦܢ ܐܢܐ ܡܰܣܗܕ ܐܢܐ ܥܠ ܢܦܫܝ̱܆ ܫܪܝܪܐ ܗܝ ܣܗܕܘܬܝ̱. ܡܛܠ ܕܝܳܕܥ ܐ̱ܢܐ ܡܢ ܐܝܡܟܐ ܐܶܬܝܬ ܘܠܐܝܟܐ ܐܳܙܠ ܐ̱ܢܐ»(ܝܘܚܢܢ ܚ: ܝܕ). ܟܕ ܕܝܢ ܣܡ ܡܪܢ ܠܐܪܙܐ ܩܕܝܫܐ ܕܡܥܡܘܕܝܬܐ܆ ܘܬܪܥܐ ܥܒܕܗ ܕܒܗ ܥܐܠܝܢ ܠܛܝܪܗ ܗܢܘ ܕܝܢ ܠܥܕܬܗ ܩܕܝܫܬܐ܆ ܚܘܝ ܫܘܝܘܬܗ ܕܐܒܐ ܘܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ. ܘܒܕܩ ܠܗܝܡܢܘܬܐ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ܆ ܚܕ ܐܠܗܐ. ܟܕ ܐܡܪ ܠܬܠܡܝܕ̈ܘܗܝ: «ܙܠܘ ܗܟܝܠ ܬܠܡܕܘ ܟܠܗܘܢ ܥܡܡ̈ܐ܆ ܘܐܥܡܕܘ ܐܢܘܢ: ܒܫܡ ܐܒܐ ܘܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ»(ܡܬܝ ܟܚ: ܝܛ).

ܫܪܝܪܐܝܬ ܕܝܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܬܪܺܝܨܬܐ ܕܒܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ܆ ܟܢܫܬܗ̇ ܣܘܢܗܕܘܣ ܬܒܝܠܝܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܢܝܩܝܐ (ܫܟܗ 325ܡ) ܒܬܚܘܡܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܕܣܡܬܗ܆ ܟܕ ܡܣܬܡܟܐ ܒܗܕܐ ܥܠ ܬܚܘܡܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܕܣܝܡ ܗܘܐ ܩܦܝܣܐܝܬ ܡܢ ܫܠܝܚ̈ܐ ܕܟܝ̈ܐ ܘܬܠܡܝܕ̈ܝܗܘܢ ܐܒܗ̈ܬܐ ܩܕܝ̈ܫܐ. ܘܗܢܐ ܕܡܘܕܐ ܗܘܐ ܒܗ ܓܠܝܐܝܬ ܒܫܘܪܝ ܛܟܣܐ ܕܐܪܙܐ ܕܥܡܕܐ܆ ܟܠ ܐܝܢܐ ܕܠܡܥܡܘܕܝܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܕܢܣܒ ܡܬܩܪܒ ܗܘܐ. ܬܚܘܡܐ ܕܝܢ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܕܢܝܩܝܐ܆ ܐܡܪܝܢ ܠܗ ܡܗܝܡܢܐ ܒܨܦܪ ܘܪܡܫ܆ ܘܒܟܠ ܙܒܢ ܕܡܪܝܡܝܢ ܐܝܕܝ̈ܗܘܢ ܠܐܠܗܐ ܒܨܠܘܬܐ܆ ܟܕ ܡܘܕܝܢ ܒܗ: ܗܝܡܢܘܬܗܘܢ ܕܒܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ܆ ܕܝܠܝܕ ܡܢ ܐܒܐ ܩܕܡ ܟܠܗܘܢ ܥܠܡ̈ܐ: ܘܕܐܝܬܘܗܝ ܝܚܝܕܝܐ ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ: ܘܕܐܬܝܠܕ ܒܒܣܪ ܡܢ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܘܡܢ ܒܬܘܠܬܐ ܡܪܝܡ: ܘܦܪܩܗ ܠܥܠܡܐ ܒܚܫܗ ܘܡܘܬܗ ܘܩܝܡܬܗ ܘܣܘܠܩܗ ܕܠܫܡܝܐ܆ ܘܥܬܝܕ ܗ̱ܘ ܕܢܐܬܐ ܒܝܘܡܐ ܐܚܪܝܐ ܠܡܕܢ ܠܚܝ̈ܐ ܘܠܡܝ̈ܬܐ ܗ̇ܘ ܕܠܡܠܟܘܬܗ ܫܘܠܡܐ ܠܐ ܐܝܬ.

ܐܝܢ: ܡܟܪܙܢܘܬܐ ܡܢ ܕܚܝ̈ܘܗܝ ܛܒܐ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ܆ ܘܕܡܘܬܐ ܕܪܡܘܬ ܡܝܬܪܘܬ ܕܘܒܪ̈ܘܗܝ܆ ܟܕ ܠܐ ܡܘܕܝܢ ܒܫܪܝܪܘܬ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܒܐܠܗܘܬܗ܆ ܘܒܪܘܬܢܘܬܗ ܡܬܘܡܝܬܐ ܕܠܐܒܐ ܫܡܝܢܐ܆ ܡܒܨܪܝܢ ܗܘܝܢ ܡܢ ܐܝܩܪܗ. ܘܡܪܚܩܝܢ ܡܢ ܡܒܘܥܐ ܕܝܘܠܦܢ̈ܘܗܝ ܐܠܗܝ̈ܐ ܘܦܘܩܕܢ̈ܘܗܝ ܫܡܝ̈ܢܐ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܟܦܘܪܘܬܐ ܕܒܗ ܗܝ ܐܟܡܐ ܕܐܡܪ ܒܡܠܬܗ: «ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܕܝܢ: ܕܟܠ ܕܢܘܕܐ ܒܝ ܩܕܡ ܒܢܝ̈ܢܫܐ܆ ܐܦ ܒܪܗ ܕܐܢܫܐ ܢܘܕܐ ܒܗ ܩܕܡ ܡܠܐܟ̈ܘܗܝ ܕܐܠܗܐ. ܐܝܢܐ ܕܝܢ ܕܟܦܪ ܒܝ ܩܕܡ ܒܢܝ̈ܢܫܐ܆ ܢܬܟܦܪ ܒܗ ܩܕܡ ܡܠܐܟ̈ܘܗܝ ܕܐܠܗܐ»(ܠܘܩܐ ܝܒ: ܚ ـ ܛ).
ܗܫܐ ܕܝܢ ܒܐܝܟܢܝܘܬܐ ܐܝܬܝܢ܆ ܕܒܗ̇ ܣܝܡܝܢܢ ܠܘܩܒܠ ܬܐܪ̈ܬܢ: ܘܠܒܘ̈ܬܢ: ܘܚܘܫܒܝ̈ܢ ܐܝܬ ܠܢ ܠܡܫܐܠܘ ܢܦܫ̈ܬܐ ܫܘܐܠܐ ܕܛܒ ܪܝܫܝ܆ ܕܦܘܢܝܐ ܕܝܢ ܕܥܠܘܗܝ ܡܬܚܡ ܠܫܘܠܡܐ ܥܠܡܝܢܝܐ ܕܝܠܢ. ܡܗܝܡܢܝܢܢ ܐܪܐ ܗܝܡܢܘܬܐ ܬܪܝܨܬܐ ܒܡܫܝܚܐ ܝܫܘܥ ܡܪܢ ܝܚܝܕܝܐ ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ؟ ܡܩܒܠܝܢܢ ܠܗ ܟܰܝ ܠܢ ܘܠܥܠܡܐ ܦܪܘܩܐ؟ ܐܶܬܟܫܶܠ ܒܙܒܢ ܬܐܘܡܐ ܫܠܝܚܐ ܒܩܝܡܬܗ ܕܡܪܝܐ ܡܫܝܚܐ ܕܡܢ ܒܝܬ ܡܝ̈ܬܐ. ܐܠܐ ܠܐ ܐܬܦܪܫ ܠܗ ܡܢ ܬܠܡܝܕ̈ܐ ܐܚܘ̈ܗܝ ܥܠܗܕܐ ܐܬܪܚܡ ܥܠܘܗܝ ܡܪܝܐ ܡܫܝܚܐ ܘܐܬܚܙܝ ܠܗ ܒܝܘܡܐ ܬܡܝܢܝܐ ܒܬܪ ܩܝܡܬܗ܆ ܘܡܠܠ ܥܡܗ ܚܝܘܣܬܢܐܝܬ ܘܥܕܠܗ ܡܬܚܢܢܐܝܬ܆ ܣܓܕ ܠܗ ܗܝܕܝܟ ܬܐܘܡܐ «ܘܐܡܪ ܠܗ: ܡܪܝ ܘܐܠܗܝ. ܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ: ܗܫܐ ܕܚܙܝܬܢܝ ܗܝܡܢܬ܆ ܛܘܒܝܗܘܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܚܙܐܘܢܝ ܘܗܝܡܢܘ» (ܝܘܚܢܢ ܟ: ܟܚ ـ ܟܛ).

ܚܒܝ̈ܒܝ: ܠܐ ܚܙܐ ܠܢ ܡܪܝܐ ܡܫܝܚܐ ܒܥܝ̈ܢܐ ܕܝܠܢ ܕܦܓܪܐ܆ ܐܠܐ ܚܙܝܢܢ ܠܗ ܒܥܝ̈ܢܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ. ܘܡܗܝܡܢܝܢܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܝܚܝܕܝܐ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܘܦܪܘܩܗ ܕܥܠܡܐ. ܐܟܡܐ ܕܗܘ ܠܗ ܒܐܘܢܓܠܝܘܢ ܩܕܝܫܐ ܠܢ ܐܠܦ܆ ܘܐܟܡܐ ܕܫܠܝܚ̈ܐ ܓܒܝ̈ܐ ܘܐܒܗ̈ܬܐ ܩܕ̈ܝܫܐ ܠܢ ܐܫܠܡܘ܆ ܢܫܐܠ ܠܢ ܡܢܗ ܗܟܝܠ ܕܠܗܝܡܢܘܬܢ ܢܘܣܦ܆ ܘܠܢ ܢܫܘܐ ܕܠܗܝܡܢܘܬܢ ܒܥܒܳܕ̈ܐ ܛܒ̈ܐ ܢܫܡܠܐ. ܐܶܡܪ ܓܝܪ ܝܥܩܘܒ ܫܠܝܚܐ ܒܡܠܬܗ: «ܗܟܢܐ ܐܦ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܠܐ ܥܒܕ̈ܐ ܡܝܬܐ ܗܝ ܒܠܚܘܕܝܗ̇. ܐܡܪ ܓܝܪ ܐܢܫ: ܠܟ ܐܝܬ ܠܟ ܗܝܡܢܘܬܐ܆ ܘܠܝ ܐܝܬ ܠܝ ܥܒܕ̈ܐ. ܚܘܢܝ ܗܝܡܢܘܬܟ ܕܠܐ ܥܒܕ̈ܐ܆ ܘܐܢܐ ܡܚܘܐ ܐܢܐ ܠܟ ܗܝܡܢܘܬܝ ܡܢ ܥܒܕ̈ܝ. ܡܗܝܡܢ ܐܢܬ ܕܚܕ ܗ̱ܘ ܐܠܗܐ܆ ܫܦܝܪ ܥܒܕ ܐܢܬ. ܐܦ ܫܐܕ̈ܐ ܡܗܝܡܢܝܢ ܘܪܥܠܝܢ. ܨܒܐ ܐܢܬ ܕܝܢ ܕܬܕܥ ܐܘ ܒܪܢܫܐ ܚܠܫܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܕܠܐ ܥܒܕܐ ܡܝܬܐ ܗ̱ܝ»(ܝܥܩܘܒ ܒ: ܝܙ ـ ܟ). ܠܐ ܗܐ ܐܘܕܝܘ ܒܗ ܫܐܕ̈ܐ ܟܕ ܐܡܪܝܢ: «ܡܐ ܠܢ ܘܠܟ ܝܫܘܥ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ. ܐܶܬܝܬ ܠܟܐ ܩܕܡ ܙܒܢܐ ܕܬܫܢܩܢ»(ܡܬܝ ܚ: ܟܛ). ܗܢܘ ܕܝܢ ܩܕܡ ܝܘܡܗ ܕܕܝܢܐ؟ ܐܠܐ ܓܥܪ ܗ̱ܘܐ ܒܗܘܢ ܘܦܩܕ ܠܗܘܢ ܕܢܦܩܘܢ ܡܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ.
ܦܠܥܐ ܢܣܒ ܠܢ ܚܒܝ̈ܒܝ ܡܩܕܡܘܬ ܨܘܡܐ ܩܕܝܫܐ ܕܐܪܒܥܝܢ܆ ܘܢܚܕܬ ܠܩܝܡܢ ܕܥܡܗ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܝܚܝܕܝܐ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ܆ ܘܢܛܥܢ ܠܢ ܨܠܝܒܗ ܩܕܝܫܐ ܘܢܐܙܠ ܒܬܪܗ܆ ܐܟܡܐ ܕܥܒܕܘ ܐܒܗ̈ܝܢ ܕܐܘܠܕܘܢ ܒܦܓܪ܆ ܘܗܢܘܢ ܕܐܘܠܕܘܢ ܒܪܘܚ. ܟܠܗܘܢ ܓܝܪ ܙܕܝܩܝܢ ܗ̱ܘܘ ܘܫܡܠܝܘ ܦܘܩܕ̈ܢܘܗܝ ܕܡܪܝܐ ܒܥܒܕ̈ܐ܆ ܟܕ ܐܚܝܕܝܢ ܒܕܝܢ̈ܘܗܝ܆ ܒܨܘܡܐ ܟܝܬ ܘܨܠܘܬܐ ܘܝܗܝܒܘܬ ܙܕ̈ܩܬܐ. ܘܢܪܚܩ ܠܢ ܡܢ ܛܥܝ̈ܐ ܘܡܛܥܝ̈ܢܐ ܕܒܕܪܢ܆ ܗܢܘܢ ܕܣܛܘ ܠܗܘܢ ܡܢ ܐܘܪܚܐ ܕܫܪܪܐ܆ ܘܚܕܬܘ ܠܐܪܛܝܩܝܘܬܐ ܘܠܗܪܣܝܣ ܩܕܡܝܬܐ܆ ܗܢܝܢ ܕܐܚܪܡܬ ܐܢܝܢ ܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܡܢ ܫܘܪܝ ܐܝܬܘܬܗ̇ ܗܐ ܡܢ ܕܪ̈ܐ ܘܫܪ̈ܒܬܐ܆ ܘܢܫܐܠ ܠܢ ܡܢ ܐܠܗܐ ܕܢܘܣܦ ܠܢ ܗܝܡܢܘܬܐ܆ ܘܢܫܕܪ ܠܢ ܪܘܚܗ ܩܕܝܫܐ ܗܘ ܕܐܡܪ ܥܠܘܗܝ ܡܪܢ ܝܫܘܥ: «ܗܘ ܕܝܢ ܦܪܩܠܝܛܐ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ: ܗܘ ܕܡܫܕܪ ܐܒܝ ܒܫܡܝ܆ ܗܘ ܢܠܦܟܘܢ ܟܠ ܡܕܡ. ܘܗܘ ܢܥܗܕܟܘܢ ܟܠ ܡܐ ܕܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ»(ܝܘܚܢܢ ܝܕ: ܟܘ). ܘܐܡܪ ܬܘܒ ܦܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ: «ܡܛܠ ܗܢܐ ܡܘܕܥ ܐܢܐ ܠܟܘܢ: ܕܠܝܬ ܐܢܫ ܕܒܪܘܚܐ ܕܐܠܗܐ ܡܡܠܠ܆ ܘܐܡܪ ܕܚܪܡ ܗ̱ܘ ܝܫܘܥ. ܘܐܦܠܐ ܐܢܫ ܡܫܟܚ ܠܡܐܡܪ ܕܡܪܝܐ ܗ̱ܘ ܝܫܘܥ܆ ܐܠܐ ܐܢ ܕܒܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ» (ܐ ܩܘܪ ܝܒ: ܓ).

ܣܟܐ ܕܝܢ: ܐܝܬ ܠܢ ܕܢܰܠܘܬ ܠܗܝܡܢܘܬܐ ܬܪܝܨܬܐ ܕܒܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ܆ ܚܝ̈ܐ ܕܩܕܝܫܘܬܐ܆ ܕܡܪܝܩܐ ܬܗܐ ܡܫܝܚܝܘܬܢ ܘܫܪܝܪܐ ܘܠܐ ܙܺܐܦܢܝܐ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܕܚܝ̈ܝܢ ܡܪ̈ܥܝܢܐ ܢܗܘܘܢ ܠܘܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܕܝܠܢ ܕܠܢ ܦܩܕ ܘܐܡܪ: «ܗܟܢܐ ܢܢܗܪ ܢܘܗܪܟܘܢ ܩܕܡ ܒܢܝ̈ܢܫܐ܆ ܕܢܚܙܘܢ ܥܒܕ̈ܝܟܘܢ ܛܒ̈ܐ ܘܢܫܒܚܘܢ ܠܐܒܘܟܘܢ ܕܒܫܡܝܐ»(ܡܬܝ ܗ: ܝܘ).

ܢܩܒܠ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܠܨܘܡܟܘܢ ܘܨܠܘ̈ܬܟܘܢ ܘܙܕ̈ܩܬܟܘܢ܆ ܘܢܟܠܠܟܘܢ ܒܚܘܠܡܢܐ ܓܡܝܪܐ ܘܢܨܠܚܟܘܢ ܒܦܘܠܚܢ̈ܝܟܘܢ܆ ܘܢܫܟܠܠܟܘܢ ܒܚܝ̈ܐ ܐܪ̈ܝܟܐ܆ ܘܢܰܫܘܶܝܟܘܢ ܠܡܥܕܥܕܘ ܩܝܡܬܗ ܕܡܢ ܒܝܬ ܡܝ̈ܬܐ ܒܚܕܘܐ ܘܦܨܝܚܘܬܐ܆ ܘܢܚܣܐ ܠܥܢܝܕ̈ܝܟܘܢ ܡܗܝܡܢ̈ܐ܆ ܘܛܝܒܘ ܕܡܪܝܐ ܥܡ ܟܠܟܘܢ ܘܐܒܘܢ ܕܒܫܡܝܐ ܘܫܪܟܐ.

ܟܬܝܒ ܒܩܠܝܬܢ ܦܛܪܝܪܟܝܬܐ ܒܕܪܡܣܘܩ ـ ܣܘܪܝܐ
ܒܝܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܕܟܢܘܢ ܐ̱ܚܪܝ ܝܪܚܐ ܕܫܢܬ ܐܠܦ ܘܬܫܥܡܐܐ ܘܬܫܥܝܢ ܘܬܡܢܐ
ܕܐܝܬܝܗ̇ ܫܢ̱ܬܐ ܬܡܢܥܣܝܪܝܬܐ ܕܦܛܪܝܪܟܘܬܢ