الإثنين, 21 أيار 2018    |     الرئيسية    اتصل بنا
لمتابعة أحدث الأخبار، يمكنكم زيارة موقعنا باللغة الإنكليزية: /syriacpatriarchate.org/category/news               زوارنا الأعزاء يمكنكم أيضاً متابعة أخبارنا وزيارتنا والتواصل معنا عبر الفيس بوك من خلال العنوان التالي Syrian Orthodox Patriarchate               والصفحة المخصصة لقداسة سيدنا البطريرك على العنوان التالي: His Holiness Patriarch Moran Mor Ignatius Aphrem II               يمكنكم مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني التالي: (malkhori4@gmail.com)               لمن يرغب بالاطلاع على أعمال هيئة مار أفرام السرياني البطريركية للتنمية يرجى زيارة صفحة الهيئة على الفيس بوك من خلال العنوان التالي St. Ephrem Patriarchal Development Committee              
الرئيسية > أنباء البطريركية > المنشور البطريركي بمناسبة الصوم الأربعيني المقدّس 2017 (باللغة السريانية)
المنشور البطريركي بمناسبة الصوم الأربعيني المقدّس 2017 (باللغة السريانية)
ܒܫܡ ܐܝܬܝܐ ܡܬܘܡܝܐ ܐܠܨܝ ܐܝܬܘܬܐ ܕܟܠ ܐܚܝܕ
ܐܝܓܢܛܝܘܣ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܟܘܪܣܝܐ ܫܠܝܚܝܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܘܕܟܠܗ̇ ܡܕܢܚܐ
ܘܪܝܫܐ ܓܘܢܝܐ ܕܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܐܪܬܕܘܟܣܝܬܐ ܕܒܟܠܗ̇ ܬܒܝܠ
ܕܗܘ ܐܦܪܝܡ ܬܪܝܢܐ ܡ̄

ܒܽܘܪܟܬܐ ܫܠܺܝܚܳܝܬܐ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬܐ ܡܳܪ̈ܳܢܳܝܬܐ ܡܫܰܟܢܺܝܢܰܢ ܠܰܐܚܰܝ̈ܢ ܡܥܰܠܰܝ̈ܳܐ: ܛܽܘܒܬܳܢܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܝ ܒܣܝܠܝܘܣ ܬܐܘܡܐܣ ܩܰܕܡܳܝܐ ܡܰܦܪܝܳܢܐ ܕܗܶܢܕܽܘ܆ ܡܺܝܛܪ̈ܦܽܘܠܺܝܛܽܘ ܘܶܐܦܺܝ̈ܣܩܽܘܦܶܐ ܪ̈ܳܡܰܝ ܐܺܝܩܳܪܐ܆ ܘܰܒܢܰܝ̈ܐ ܕܺܝܠܰܢ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ ܐܶܦܛܪ̈ܽܘܦܶܐ ܕܡܰܪ̈ܥܝܳܬܐ܆ ܘܟܽܘܪ̈ܳܝܶܐ ܘܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ ܘܕܰܝܪ̈ܳܝܶܐ ܘܕܰܝܪ̈ܳܝܳܬܐ ܘܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܙܗܰܝ̈ܳܐ܆ ܘܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܝܳܬܐ ܡܝܰܬܪ̈ܳܬܐ܆ ܘܫܰܪܟܐ ܕܥܰܡܐ ܕܺܝܠܰܢ ܣܽܘܪܝܳܝܐ ܐܳܪܬܳܕܽܘܟܣܳܝܐ ܕܰܒܟܽܠܳܗ̇ ܬܺܒܶܝܠ ܡܝܰܩܪܐ. ܢܛܺܝܪ̈ܶܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܒܰܒܛܺܝܠܽܘܬܐ ܡܳܪܳܢܳܝܬܐ܆ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܐ ܕܰܒܬܽܘܠܬܐ ܡܰܪܝܰܡ ܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܐ ܘܰܕܡܳܪܝ ܦܶܛܪܽܘܣ ܪܺܝܫܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܫܰܪܟܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܆ ܐܰܡܺܝܢ.

«ܘܳܐܦ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܐܰܝܟ ܟܺܐܦ̈ܶܐ ܚܰܝ̈ܳܬܐ ܐܶܬܒܰܢܰܘ. ܘܰܗܘܰܘ ܗܰܝ̈ܟܠܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ ܘܟܳܗ̈ܢܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܆ ܠܡܰܣܳܩܽܘ ܕܶܒ̈ܚܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܕܰܡܩܰܒܠܺܝܢ ܩܕܳܡ ܐܰܠܳܗܐ ܒܝܰܕ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܐ» (ܐ ܦܛܪܘܣ 2: 5)

ܒܳܬܰܪ ܥܽܘܩܳܒܐ ܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܕܕܺܝܠܟܽܘܢ܆ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ:
ܒܩܶܝܣܰܪܝܰܐ ܕܦܺܝܠܺܝܦܽܘܣ܆ ܐܶܡܰܪ ܫܶܡܥܽܘܢ ܟܺܐܦܐ ܦܶܬܓܳܡܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ܆ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܒܪܶܗ ܗ̱ܽܘ ܕܰܐܠܳܗܐ ܚܰܝܳܐ (ܡܬܝ 16: 16). ܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܐ ܠܦܛܪܘܣ ܫܠܺܝܚܐ ܫܽܘܥܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܩܪܐ ܗܳܝ ܕܰܥܠܶܝܗ̇ ܒܢܳܐ ܠܥܺܕܬܶܗ. ܡܶܟܺܝܠ܆ ܥܺܕܬܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܒܰܝܬܐ ܡܰܢ ܪܽܘܚܳܢܳܝܐ ܕܟܺܐܦ̈ܶܐ ܚܰܝ̈ܳܬܐ ܕܺܝܠܶܗ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܒܰܡܫܺܝܚܐ. ܐܶܫܬܰܬܐܰܣ ܒܰܝܬܐ ܗܳܢܐ

ܥܰܠ ܫܽܘܥܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܕܒܰܐܠܳܗܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܐ. ܡܳܕܶܝܢ܆ ܗܳܕܶܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܐܽܘܣܺܝܰܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܡܫܺܝܚܳܝܬܐ: ܗܳܠܶܝܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܠܳܒܟܺܝܢ ܕܽܘܓܡܰܐ ܡܫܺܝܚܳܝܬܐ ܘܢܺܝܫܳܗ̇ ܪܳܡ ܒܟܽܠ ܕܠܰܡ ܝܶܫܽܘܥ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ «ܡܫܺܝܚܐ» ܦܳܪܽܘܩܐ ܕܠܶܗ ܣܰܟܝܰܬ݀ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܐ ܡܶܢ ܩܕܺܝܡ ܘܒܶܗ ܐܰܠܳܗܐ ܐܰܒܐ܆ ܒܪܶܚܡܰܬ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܶܗ܆ ܥܒܰܕ ܦܽܘܪܩܳܢܐ ܠܟܽܠܶܗ ܓܶܢܣܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ. ܘܗܽܘܝܽܘ «ܒܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܐ»܆ ܘܬܽܘܒ ܐܰܠܳܗܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܕܢܶܥܒܶܕ ܦܽܘܪܩܳܢܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ܆ ܘܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ «ܚܰܝܳܐ» ܘܝܳܗܶܒ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܫܽܘܪܳܝܐ ܠܰܝܬ ܠܶܗ ܘܳܐܦܠܐ ܫܽܘܠܳܡܐ܆ ܕܰܒܥܺܕܬܶܗ ܗ̱ܽܘ ܘܒܳܗ̇ ܦܳܠܰܚ ܒܝܰܕ ܪܽܘܚܶܗ ܩܰܕܺܝܫܐ.
ܟܶܢܫܐ ܕܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܕܶܝܢ ܠܐ ܡܨܶܐ ܚܺܝܠ ܠܽܘܩܒܰܠ ܢܶܣܝܽܘ̈ܢܶܐ ܐܳܦܠܐ ܒܪܽܘܚܐ ܡܶܫܬܰܘܫܰܛ܆ ܐܰܘ ܒܡܳܪܝܐ ܚܳܕܶܐ ܘܳܐܦܠܐ ܒܰܫܠܳܡܐ ܚܳܝܶܐ܆ ܐܶܠܐ ܒܰܫܟܺܝܚܽܘܬܶܗ ܐܰܡܺܝܢܬܐ ܕܰܐܠܳܗܐ ܥܰܡܶܗ. ܙܳܕܶܩ ܕܗܳܢܐ ܟܶܢܫܐ ܕܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܢܶܬܚܰܕܰܬ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ ܒܰܬܝܳܒܽܘܬܐ܆ ܘܰܒܥܳܬ ܡܰܢܗܪܳܢܽܘܬܐ܆ ܘܰܥܒܳܕ ܨܶܒܝܳܢܐ ܕܰܐܠܳܗܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ «ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ ܢܺܚܽܘܢ܆ ܘܢܶܬܦܢܽܘܢ ܠܺܝܕܰܥܬܐ ܕܰܫܪܳܪܐ» (1 ܛܝܡ 2: 4).
ܝܰܕ̈ܥܶܐ ܕܥܺܕܬܐ
ܠܥܺܕܬܐ ܓܶܝܪ ܐܰܪܒܥܐ ܝܰܕ̈ܥܶܐ ܐܺܝܬ ܕܰܠܗܽܘܢ ܬܳܢܶܝܢܰܢ ܒܰܬܚܽܘܡܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢ: (ܘܰܡܗܰܝܡܢܺܝܢܰܢ) ܒܰܚܕܐ ܥܺܕܬܐ ܩܰܕܺܝܫܬܐ ܩܰܐܬܽܘܠܺܝܩܺܝ ܘܰܫܠܺܝܚܳܝܬܐ.
ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܰܢ ܕܒܰܡܫܺܝܚܐ ܕܰܒܪܶܗ ܗ̱ܽܘ ܕܰܐܠܳܗܐ ܚܰܝܐ ܐܳܠܨܳܐ ܠܰܢ ܕܢܶܥܒܶܕ ܠܦܽܘܬ ܨܠܽܘܬܶܗ ܕܰܚܠܳܦܰܝܢ ܕܰܒܠܺܠܝܐ ܗܰܘ ܕܰܩܕܳܡ ܡܰܘܬܶܗ ܨܶܒܝܳܢܳܝܐ ܫܰܡܰܪ: «ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܚܰܕ ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܰܚܢܰܢ» (ܝܘܚܢܢ 17: 11). ܨܠܽܘܬܐ ܗܳܕܶܐ ܕܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܐ ܡܒܰܕܩܐ ܠܰܢ ܥܰܠ ܚܕܳܝܽܘܬܐ ܕܥܺܕܬܐ ܐܳܦܶܢ ܡܰܫܠܡܳܢ̈ܘܳܬܐ ܘܛܽܘ̈ܟܳܣܶܐ ܡܫܰܚ̈ܠܦܶܐ ܒܳܗ̇ ܡܶܫܬܰܟܚܺܝܢ. ܗܳܕܶܐ ܚܕܳܝܽܘܬܐ ܐܳܠܨܳܝܬܐ ܗ̱ܝ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܥܳܠܡܐ ܒܝܰܕܳܗ̇ ܢܗܰܝܡܶܢ ܒܡܳܪܰܢ ܐܰܟܡܐ ܕܳܐܦ ܐܶܘܰܢܓܶܠܝܽܘܢ ܩܰܕܺܝܫܐ ܡܰܠܶܦ: «ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܚܰܕ܆ ܘܗܰܝܡܶܢܘ ܕܰܐܢ̱ܬ ܫܰܕܰܪܬܳܢܝ» (ܝܘܚܢܢ 17: 8). ܡܶܟܺܝܠ: ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܫܶܬܐܶܣܬܐ ܕܰܚܕܳܝܽܘܬܳܗ̇ ܕܥܺܕܬܐ܆ ܘܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܘܒܶܗ ܡܩܰܘܝܐ ܚܕܳܐ «ܒܰܚܕܐ ܢܦܶܫ» (ܦܪܟܣܝܣ 2: 46).
ܥܺܕܬܐ ܬܽܘܒ ܩܰܕܺܝܫܬܐ ܗ̱ܝ ܡܛܶܠ ܕܰܐܠܳܗܐ ܠܐ ܫܳܪܶܐ ܒܕܽܘܟܬܐ ܕܠܳܐ ܩܰܕܺܝܫܐ܆ ܒܗܳܝ ܕܩܰܕܺܝܫܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܘܰܡܩܰܕܫܳܢܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܝܽܘܬܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܐܰܓܽܘܢܐ ܐܰܡܺܝܢܐ ܕܰܠܩܰܕܺܝܫܽܘܬܐ ܒܳܥܶܐ ܢܝܰܒܶܠ܆ ܐܳܦܶܢ ܢܺܝܫܐ ܗܳܢܐ ܥܰܣܩܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܒܪܰܡ ܕܶܝܢ ܙܳܕܶܩ ܕܰܡܗܰܝܡܢܐ ܢܶܒܥܶܐ ܠܩܰܕܺܝܫܽܘܬܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ܆ ܟܰܕ ܠܢܰܦܫܶܗ ܡܨܰܠܶܠ ܡܶܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܕܰܚܛܺܝܬܐ ܘܣܳܠܶܩ ܘܡܶܬܥܰܠܶܐ ܒܪܽܘܚܳܢܳܝܽܘܬܐ ܘܩܳܢܶܐ ܠܶܗ ܡܝܰܬܪ̈ܳܬܐ ܡܫܺܝ̈ܚܳܝܳܬܐ. ܡܪܝ ܦܛܪܘܣ ܫܠܺܝܚܐ ܠܗܳܕܶܐ ܡܒܰܕܶܩ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ: «ܡܶܛܽܠ ܕܰܟܬܺܝܒ܆ ܕܰܗܘܰܝܬܽܘܢ ܩܰܕܺܝܫܺܝܢ ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܳܐܦ ܐܶܢܐ ܩܰܕܺܝܫ ܐ̱ܢܐ» (ܐ ܦܛܪܘܣ 1: 16).


ܥܺܕܬܐ ܕܶܝܢ ܩܰܐܬܽܘܠܺܝܩܺܝ ܐܰܘܟܺܝܬ ܓܰܘܳܢܳܝܬܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇܆ ܒܗܳܝ ܕܰܡܟܰܢܫܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܠܰܝܬܶܝܗ̇ ܥܺܕܬܐ ܕܥܰܡܐ ܕܺܝܠܳܢܳܝܐ ܐܰܘ ܟܶܢܫܐ ܦܪܺܝܫܐ܆ ܐܰܟܡܐ ܕܶܐܣܬܰܟܰܠ ܠܳܗ̇ ܥܰܡܐ ܕܕܺܝܰܐܬܺܝܩܺܝ ܥܰܬܺܝܩܬܐ. ܐܶܠܐ ܥܺܕܬܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ «ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܕܩܰܒܠܽܘܗ̱ܝ. ܝܰܗ̱ܒ ܠܗܽܘܢ ܫܽܘܠܛܳܢܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝܳܐ ܕܰܐܠܳܗܐ ܢܶܗܘܽܘܢ. ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܒܰܫܡܶܗ» (ܝܘܚܢܢ 1: 12). ܬܽܘܒ ܕܶܝܢ܆ ܗܳܢܰܘ ܓܶܠܝܳܢܐ ܕܰܚܙܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܫܠܺܝܚܐ ܘܟܰܬܒܶܗ ܒܓܶܠܝܳܢܶܗ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ: «ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܚܙܺܝܬ ܟܶܢܫܐ ܣܰܓܺܝܐܐ܆ ܐܰܝܢܐ ܕܰܠܡܶܢܝܳܢܶܗ ܠܰܝܬ ܕܰܡܨܶܐ ܗ̱ܘܐ܆ ܡܶܢ ܟܽܠ ܥܰܡ ܘܫܰܪܒܐ ܘܶܐܡ̈ܘܳܢ ܘܠܶܫܳܢܺܝ̈ܢ» (ܓܠܝܢܐ ܕܝܘܚܢܢ 7: 9).
ܥܺܕܬܐ ܠܰܡ ܫܠܺܝܚܳܝܬܐ ܡܶܬܝܰܕܥܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܥܰܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܕܦܛܪܘܣ ܘܫܰܪܟܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܐܶܬܒܰܢܝܰܬ݀. ܘܗܳܟܰܢ ܡܨܰܠܶܝܢܰܢ ܒܰܨܠܽܘܬܐ ܫܚܺܝܡܬܐ ܕܨܰܦܪܐ ܕܝܽܘܡ ܥܪܽܘܒܬܐ: « ܥܰܠ ܫܶܡܥܽܘܢ ܟܺܐܦܐ ܡܳܪܰܢ ܥܺܕܬܶܗ ܒܢܳܐ܆ ܘܥܰܠ ܫܰܒܥܺܝܢ ܘܰܬܪܶܝܢ ܥܰܡܽܘܕ̈ܺܝܢ ܐܰܬܩܢܳܗ̇». ܡܫܺܝܚܐ ܓܶܝܪ ܪܺܝܫܰܐ ܗ̱ܘ ܕܥܺܕܬܐ܆ ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܕܡܪܝ ܦܛܪܘܣ ܘܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܫܶܬܐܶܣܬܐ ܗ̱ܝ ܕܥܺܕܬܐ܆ ܘܥܰܠ ܫܰܒܥܺܝܢ ܘܰܬܪܶܝܢ ܥܰܡܽܘ̈ܕܶܐ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܡܣܰܒܪ̈ܳܢܶܐ ܕܰܐܣܗܶܕܘ ܘܶܐܣܬܗܶܕܘ ܡܶܛܽܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܐܰܬܩܶܢ ܡܳܪܝܐ ܒܶܢܝܳܢܳܗ̇. ܗܳܟܘܳܬ܆ ܡܶܫܬܰܪܪܐ ܡܶܠܬܐ ܕܶܐܬܐܰܡܪܰܬ݀ ܒܕܺܝܰܬܺܝܩܺܝ ܥܰܬܺܝܩܬܐ: «ܐܰܠܳܗܐ ܒܓܰܘܳܗ̇܆ ܠܐ ܬܙܽܘܥܝ» (ܡܙ 46: 5).

ܥܺܕܬܐ ܣܳܗܕܬܐ ܕܰܡܫܺܝܚܐ܆ ܚܰܝܬܐ ܒܪܽܘܚܐ ܕܩܽܘܕܫܐ:
ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܐܰܪܒܐ ܝܰܕ̈ܥܶܐ ܕܥܺܕܬܐ܆ ܡܰܨܝܐ ܠܰܢ ܬܽܘܒ ܕܢܺܐܡܰܪ ܕܠܰܡ ܥܺܕܬܐ ܪܕܺܝܦܬܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇܆ ܟܰܕ ܪ̈ܕܽܘܦܝܶܐ ܠܩܽܘܒܠܳܗ̇ ܠܐ ܫܠܺܝܘ ܘܳܐܦ ܣܽܘ̈ܓܦܳܢܶܐ ܘܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ ܕܒܳܗ̇ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܐ ܥܰܕܡܐ ܠܝܰܘܡܐ ܕܝܰܘܡܳܢܐ ܠܐ ܐܶܬܒܰܛܰܠܘ܆ ܠܦܽܘܬ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܐ ܕܶܐܡܰܪ: «ܒܥܳܠܡܐ ܗܳܘܶܐ ܠܟܽܘܢ ܐܽܘܠܨܳܢܐ܆ ܐܶܠܐ ܐܶܬܠܰܒܰܒܘ܆ ܐܶܢܐ ܙܟܺܝܬܶܗ ܠܥܳܠܡܐ» (ܝܘܚܢܢ 16: 33). ܗܳܟܘܳܬ܆ ܐܽܘ̈ܠܨܳܢܶܐ ܥܰܫܶܢܘ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܕܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ܆ ܘܶܐܫܬܰܡܰܗ ܒܕܳܪܐ ܪܒܺܝܥܳܝܐ ܡܺܐܡܪܶܗ ܕܬܰܪܬܺܝܠܝܰܢܽܘܣ ܕܶܐܡܰܪ: «ܕܡܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ܆ ܦܶܪ̈ܕܳܬܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ».
ܗܐ ܥܺܕܬܐ ܪܕܺܝܦܬܐ ܘܠܽܘܩܒܰܠ ܒܺܝܫܐ ܘܚܰܝܠܶܗ ܒܰܐܓܽܘܢܐ ܩܳܝܡܐ: ܡܚܰܡܣܢܐ ܠܰܪ̈ܕܽܘܦܝܶܐ ܘܰܡܩܰܪܒܐ ܣܳܗ̈ܕܶܐ܆ ܬܽܘܒ ܫܳܘܚܐ ܐܰܝܟ ܐܺܝܠܳܢܐ ܕܺܝܪܶܟܘ ܣܰܘ̈ܟܰܘܗ̱ܝ܆ ܘܝܰܗ̱ܒ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܒܰܬܠܳܬܺܝܢ ܘܒܶܫܬܺܝܢ ܘܒܰܡܐܐ.
ܒܝܰܕ ܥܺܕܬܐ܆ ܢܶܦܩܰܬ݀ ܣܒܰܪܬܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܒܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܐ܆ ܘܦܽܘܪܩܳܢܐ ܠܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܐܶܫܬܟܰܚ܆ ܘܰܗܘܳܬ݀ ܥܺܕܬܐ ܣܳܗܕܬܐ ܠܰܡܫܺܝܚܐ ܒܗܳܢܐ ܥܳܠܡܐ ܒܝܰܕ ܪܽܘܚܐ ܩܰܕܺܝܫܐ ܕܰܡܢܰܛܰܪ ܠܳܗ̇ ܘܰܡܥܰܫܶܢ ܠܳܗ̇ ܒܫܽܘ̈ܟܳܢܰܘܗ̱ܝ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ. ܗܳܟܰܢܐ܆ ܟܽܠ ܡܗܰܝܡܢܐ ܡܶܢ ܒܢ̈ܰܝ ܥܺܕܬܐ ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܗܘܶܐ ܗܰܕܳܡܐ ܥܳܒܽܘܕܐ ܒܓܽܘܫܡܐ ܕܥܺܕܬܐ܆ ܕܰܠܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕܡܳܪܝܐ ܡܶܫܬܠܶܡ܆ ܘܰܠܪܽܘܚܐ ܩܰܕܺܝܫܐ ܕܢܶܦܠܽܘܚ ܒܶܗ ܫܳܒܶܩ܆ ܟܰܕ ܠܡܰܠܟܽܘܬܐ ܕܰܐܠܳܗܐ ܒܳܥܶܐ ܕܒܰܝܢܳܬ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ ܬܺܐܬܶܐ.


ܢܺܝܫܳܐ ܕܥܺܕܬܐ:
ܢܺܝܫܳܗ̇ ܕܥܺܕܬܐ ܗܳܢܰܘ: ܦܽܘܪܩܳܢܐ ܕܢܰܦ̈ܫܳܬܐ܆ ܐܰܝܬܐ ܠܡܺܐܡܰܪ ܦܽܘܪܩܳܢܐ ܕܽܟܠܶܗ ܥܳܠܡܐ. ܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ܆ ܚܳܙܶܝܢܰܢ ܠܥܺܕܬܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ ܒܳܥܝܐ ܠܡܶܦܪܰܣ ܠܶܐܘܰܢܓܶܠܝܽܘܢ ܩܰܕܺܝܫܐ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܡܳܪܰܢ ܒܰܝܢܳܬ ܟܽܠܗܶܝܢ ܐܶܡܘ̈ܳܬܐ ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܥܰܡ ܦܘܠܘܣ ܫܠܺܝܚܐ ܒܚܰܕ ܩܳܠܐ ܢܺܐܡܪܽܘܢ «ܕܶܐܫܬܰܘܕܰܥ ܠܝܶܫܽܘܥ ܘܰܠܚܰܝܠܐ ܕܰܩܝܳܡܬܶܗ» (ܦܝܠܝܦܣܝ̈ܐ 3: 10)܆ ܘܰܢܗܰܝܡܢܽܘܢ ܒܶܗ ܐܰܝܟ ܦܳܪܽܘܩܐ.
ܕܰܢܫܰܡܠܶܐ ܠܗܳܢܐ ܢܺܝܫܐ܆ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܐܶܬܬܩܺܝܡܘ ܒܥܺܕܬܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܫܒܰܩܘ ܩܶܢܝ̈ܳܢܶܐ ܘܡܰܪ̈ܗܳܛܶܐ ܘܰܢܕܰܪܘ ܚܰܝܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܬܶܫܡܶܫܬܐ ܕܥܰܡܐ ܕܰܐܠܳܗܐ ܘܠܰܡܗܰܠܳܟܽܘ ܒܰܫܒܺܝ̈ܠܶܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܛܶܓܡܐ ܟܳܗܢܳܝܐ ܕܰܠܬܶܫܡܶܫܬܐ ܩܰܪܶܒܘ ܠܗܽܘܢ ܢܰܦ̈ܫܳܬܗܽܘܢ ܟܰܪ ܕܪܺܝܫܳܢܽܘܬܐ ܬܶܫܡܶܫܬܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇܆ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܐ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗ̱ܝ: «ܡܰܢ ܕܨܳܒܶܐ ܒܟܽܘܢ ܕܢܶܗܘܶܐ ܪܰܒܐ܆ ܢܶܗܘܶܐ ܠܟܽܘܢ ܡܫܰܡܫܳܢܐ» (ܡܬܝ 20: 26). ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܐ ܕܶܝܢ ܩܪܺܝܚܳܐܺܝܬ ܚܰܘܺܝ ܠܰܢ ܠܗܳܕܶܐ ܒܕܰܐܫܺܝܓ ܪ̈ܶܓܠܶܐ ܕܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗ̱ܝ ܟܰܕ ܗ̱ܽܘ ܡܳܪܝܐ ܘܡܰܠܦܳܢܐ (ܚܙܝ ܝܘܚܢܢ 13: 1-5). ܗܳܟܘܳܬ ܓܶܝܪ܆ ܡܶܣܬܰܟܠܺܝܢܰܢ ܕܢܺܝܫܐ ܕܥܺܕܬܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܬܶܫܡܶܫܬܶܗ ܕܥܳܠܡܐ ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܒܳܗ̇ ܢܶܬܩܰܕܰܫ.
ܥܺܕܬܐ ܕܶܝܢ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ ܠܦܽܘܬ ܚܽܘܕܳܬܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܐܶܣܛܽܘ̈ܟܣܶܝܗ̇ ܙܳܕܶܩ ܕܬܶܦܠܽܘܚ܆ ܐܰܘܟܺܝܬ ܚܽܘܕܳܬܐ ܕܪ̈ܳܥܰܘܳܬܐ ܘܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܕܰܝܪ̈ܳܝܶܐ ܘܕܰܝܪ̈ܳܝܳܬܐ܆ ܥܰܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܠܦܽܘܬ ܡܰܠܦܳܢܽܘܬܐ ܕܶܐܘܰܢܓܶܠܝܽܘܢ ܩܰܕܺܝܫܐ.
ܢܚܰܕܶܬ ܡܶܟܺܝܠ ܒܰܝܬܳܝܽܘܬܰܢ ܠܥܺܕܬܐ܆ «ܗܰܝܟܠܐ ܕܰܐܠܳܗܐ» ܕܥܳܒܕܐ ܠܰܢ «ܗܰܝ̈ܟܠܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ» ܠܶܗ܆ ܒܚܰܝܠܐ ܕܡܶܠܬܐ ܕܶܐܘܰܢܓܶܠܝܽܘܢ ܘܛܰܝܒܽܘܬܐ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܐ܆ ܘܡܰܓܢܳܢܽܘܬܐ ܕܪܽܘܚܐ ܩܰܕܺܝܫܐ ܒܰܢ. ܘܗܳܟܰܢܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܥܺܕܬܐ ܩܰܕܺܝܫܬܐ ܕܰܐܠܳܗܐ ܒܰܐܡܺܝܢܽܘ ܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܗ̇ ܡܶܬܚܰܕܬܐ܆ ܘܥܳܢ̈ܳܐ ܗܳܘܝܐ ܠܪܳܥܝܐ ܚܰܕ܆ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܡܫܺܝܚܐ ܐܰܠܳܗܐ ܘܦܳܪܽܘܩܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ.
ܢܶܫܡܰܥ ܡܶܟܺܝܠ ܩܳܠܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܡܳܪܰܢ ܘܢܶܫܬܡܰܥ ܠܡܶܠܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܒܶܐܘܰܢܓܶܠܝܽܘܢ܆ ܘܰܠܝܽܘܠܦܳܢܐ ܕܥܺܕܬܐ ܘܓܶܠܝܳܢܐ ܕܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܐ܆ ܘܢܶܣܬܰܟܰܠ ܐܳܕ̈ܫܶܐ ܕܚܰܝܰܝ̈ܢ ܘܳܐܬܘ̈ܳܬܐ ܕܙܰܒ̈ܢܶܐ. ܡܶܫܬܰܡܥܳܢܽܘܬܐ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܕܢܶܩܰܦ ܠܰܡܫܺܝܚܐ ܒܰܥܒ̈ܳܕܶܐ ܠܡܺܐܡܰܪ܆ ܘܰܒܡ̈ܶܠܶܐ ܘܰܒܟܽܠ ܡܶܕܶܡ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܢܶܗܘܶܐ ܕܺܝܠܶܗ܆ ܘܗܽܘ ܡܚܰܒܶܒ ܠܰܢ ܘܰܡܢܰܛܰܪ ܠܰܢ ܐܰܟܡܐ ܕܶܐܡܰܪ: «ܥܶܪ̈ܒܶܐ ܕܺܝܠܝ ܩܳܠܝ ܫܳܡܥܺܝܢ. ܘܶܐܢܐ ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܐ ܠܗܽܘܢ. ܘܗܶܢܽܘܢ ܐܳܬܶܝܢ ܒܳܬܰܪܝ. ܘܶܐܢܐ ܝܳܗܶܒ ܐ̱ܢܐ ܠܗܽܘܢ ܚܰܝ̈ܶܐ

ܕܰܠܥܳܠܰܡ. ܘܠܐ ܢܺܐܒܕܽܘܢ ܠܥܳܠܰܡ ܘܠܐ ܐ̱ܢܫ ܢܶܚܛܽܘܦ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܐܺܝ̈ܕܰܝ» (ܝܘܚܢܢ 10: 27-28).
ܡܨܰܠܶܝܢܰܢ ܕܰܢܚܰܕܶܬ ܒܰܢ ܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܐ ܗܰܝܟܠܐ ܕܰܐܠܳܗܐ܆ ܕܺܝܠܳܢܳܐܺܝܬ ܒܗܳܠܶܝܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܐ ܡܒܰܪ̈ܟܶܐ ܟܰܕ ܡܛܰܝܒܺܝܢܰܢ ܠܰܡܚܰܓܳܝܽܘ ܠܥܺܐܕܐ ܕܰܩܝܳܡܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܒܝܰܕ ܬܝܳܒܽܘܬܐ ܫܰܪܺܝܪܬܐ

ܘܰܬܘܳܬ ܢܰܦܫܐ ܡܩܰܒܰܠܬܐ. ܨܰܘܡܐ ܕܶܝܢ ܦܽܘܪܣܰܐ ܗ̱ܘ ܦܰܐܝܐ ܠܡܶܥܒܰܕ ܛܳܒܬܐ ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ ܠܘܳܬ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܟܰܕ ܡܚܰܘܶܝܢܰܢ ܚܽܘܒܰܢ ܠܰܐܚܰܝ̈ܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ܆ ܘܬܽܘܒ ܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܡܶܢ ܒܺܝܫܬܐ ܢܢܰܛܰܪ ܒܗܳܝ ܠܦܽܘܬ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܡܪܝ ܦܘܠܘܣ ܫܠܺܝܚܐ: «ܡܰܢ ܕܰܡܚܰܒܶܠ ܗܰܝܟܠܶܗ ܕܰܐܠܳܗܐ܆ ܡܚܰܒܶܠ ܠܶܗ ܐܰܠܳܗܐ܆ ܗܰܝܟܠܶܗ ܓܶܝܪ ܕܰܐܠܳܗܐ ܩܰܕܺܝܫ ܗ̱ܽܘ ܕܰܐܢ̱ܬܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ» (ܐ ܩܘܪ 3: 17). ܡܶܢ ܡܳܪܝܐ ܐܰܠܳܗܐ ܒܳܥܶܝܢܰܢ܆ ܕܰܢܣܰܡܶܟ ܠܰܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܠܐ ܢܚܰܒܶܠ ܗܰܝܟܠܐ ܕܰܐܠܳܗܐ ܕܒܰܢ ܒܪܰܚܺܝܩܽܘܬܰܢ ܡܶܢܶܗ ܘܡܶܢ ܡܶܠܰܘ̈ܗ̱ܝ ܘܡܰܗܡܝܳܢܽܘܬܰܢ ܡܶܢ ܫܰܘܬܳܦܽܘܬ ܐ̱ܪ̈ܳܙܰܘܗ̱ܝ ܡܰܚ̈ܝܳܢܶܐ܆ ܘܢܽܘܟܪܳܝܽܘܬܰܢ ܡܶܢ ܢܳܡܽܘܣܐ ܕܚܽܘܒܶܗ ܕܰܒܠܶܒܰܘ̈ܳܬܰܢ ܒܪܽܘܚܐ ܕܩܽܘܕܫܐ ܟܬܺܝܒ. ܘܥܰܠ ܡܳܪܝܐ ܐܰܠܳܗܐ ܢܣܺܝܡ ܬܽܘܟܠܳܢܰܢ ܕܰܠܥܺܕܬܶܗ ܢܶܪܥܶܐ ܘܠܳܗ̇ ܢܳܛܽܘܪ̈ܶܐ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܢܰܚܕܰܪ܆ ܗܳܢܽܘܢ ܕܥܰܠ ܬܰܪ̈ܥܶܝܗ̇ ܩܳܝܡܺܝܢ܆ ܘܠܰܝ̈ܠܰܝ ܐܺܝܡܳܡܐ ܣܶܬܳܪܐ ܠܳܗ̇ ܡܶܢ ܒܺܝܫܐ ܥܳܒܕܺܝܢ܆ ܠܦܽܘܬ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܗܳܝ ܙܡܺܝܪܬܐ ܢܦܺܝܚܰܬ ܒܪܽܘܚܐ ܕܳܐܡܪܐ: ܥܰܠ ܬܰܪ̈ܥܰܝܟܝ ܥܺܕܬܐ ܢܳܛܽܘܪ̈ܶܐ ܩܳܝܡܺܝܢ܆ ܒܠܺܠܝܐ ܘܒܺܐܝܡܳܡܐ ܡܶܢ ܒܺܝܫܐ ܢܳܛܪܺܝܢ.
ܬܽܘܒ ܕܶܝܢ ܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܠܰܐܠܳܗܐ܆ ܒܗܳܢܐ ܨܰܘܡܐ ܩܰܕܺܝܫܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܗܦܽܘܟܝܐ ܕܫܰܝܢܐ ܘܕܰܫܠܳܡܐ ܠܰܐܬܪ̈ܰܘܳܬܰܢ ܕܡܰܕܢܚܐ. ܘܰܡܨܰܠܶܝܢܰܢ ܕܺܝܠܳܢܳܐܺܝܬ ܡܶܛܽܠ ܫܠܳܡܐ ܒܣܽܘܪܝܰܐ ܘܰܒܥܺܝܪܰܐܩ܆ ܕܢܶܬܠܰܝܬܶܐ ܒܗܽܘܢ ܚܰܪܒܐ ܘܡܰܪܗܒܳܢܽܘܬܐ܆ ܘܢܶܗܘܶܐ ܒܗܽܘܢ ܫܰܝܢܐ ܠܥܰܡܐ ܘܰܗܦܽܘܟܝܐ ܕܓܳܠܘܳܝ̈ܶܐ ܠܒܳܬܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܠܦܽܘ̈ܠܚܳܢܰܝܗܽܘܢ. ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܡܳܪܝܐ ܚܰܝܠܬܳܢܐ ܗܦܽܘܟܝܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܣܺܝܪ̈ܶܐ ܘܰܚܛܺܝ̈ܦܶܐ ܠܒܳܬܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܡܰܠܽܘܢ ܕܶܝܢ ܐܰܚܰܝ̈ܢ ܡܥܰܠܰܝ̈ܳܐ ܡܪܝ ܦܘܠܘܣ ܝܐܙܔܝ ܘܡܪܝ ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܝܘܚܢܢ ܐܒܪܗܡ ܡܺܝܛܪ̈ܦܽܘܠܺܝܛܽܘ ܚܛܺܝ̈ܦܶܐ ܕܚܳܠܳܒ ܕܰܒܪܗܺܝܒܽܘ ܠܡܰܪ̈ܥܝܳܬܗܽܘܢ ܢܶܗܦܟܽܘܢ ܘܥܰܡ ܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ ܒܚܳܠܳܒ ܡܕܺܝܢ̱ܬܐ ܠܥܺܐܕܐ ܕܰܩܝܳܡܬܐ ܢܚܰܓܽܘܢ܆ ܘܚܰܕܽܘܬܐ ܪܰܒܬܐ ܒܠܶܒܰܘ̈ܳܬܐ ܕܟܽܠܰܢ ܒܰܗܦܽܘܟܝܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܢܰܥܠܽܘܢ.
ܡܳܪܝܐ ܐܰܠܳܗܐ ܚܰܝܠܬܳܢܐ ܢܒܰܪܶܟ ܨܰܘܡܰܢ܆ ܘܰܢܩܰܒܶܠ ܨܠܰܘ̈ܳܬܰܢ܆ ܘܢܶܨܛܒܶܐ ܒܩܽܘܪ̈ܒܳܢܰܝܢ. ܡܶܢܳܗ̇ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܶܗ ܡܫܰܐܠܺܝܢܰܢ ܕܰܢܚܰܣܶܐ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܐ ܕܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ܆ ܘܢܰܫܘܶܐ ܠܰܢ ܕܰܢܥܰܕܥܶܕ ܟܽܠܰܢ ܥܺܐܕܐ ܕܰܩܝܳܡܬܶܗ ܡܫܰܒܰܚܬܐ܆ ܒܝܰܕ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܗ̇ ܕܩܰܕܺܝܫܬܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܐ ܡܪܝܡ ܘܥܰܡܳܗ̇ ܟܽܠܗܽܘܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܐܰܡܺܝܢ. ܘܐܒܘܢ ܕܒܫܡܝܐ ܘܫܪܟܐ.

ܟܬܝܒ ܒܩܠܝܬܢ ܦܛܪܝܪܟܝܬܐ ܒܕܪܡܣܘܩ – ܣܘܪܝܐ
ܝܘܡܐ ܕܥܣܪܝܢ ܘܐܪܒܥܐ ܕܝܪܚܐ ܕܫܒܛ ܕܫܢܬ ܒܝܙ
ܕܐܝܬܝܗ̇ ܫܢ̱ܬܐ ܬܠܝܬܝܬܐ ܕܦܛܪܝܪܟܘܬܢ

الخبر بالصور