السبت, 20 تموز 2019    |     الرئيسية    اتصل بنا
لمتابعة أحدث الأخبار، يمكنكم زيارة موقعنا باللغة الإنكليزية: /syriacpatriarchate.org/category/news               زوارنا الأعزاء يمكنكم أيضاً متابعة أخبارنا وزيارتنا والتواصل معنا عبر الفيس بوك من خلال العنوان التالي Syrian Orthodox Patriarchate               والصفحة المخصصة لقداسة سيدنا البطريرك على العنوان التالي: His Holiness Patriarch Moran Mor Ignatius Aphrem II               يمكنكم مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني التالي: (malkhori4@gmail.com)               لمن يرغب بالاطلاع على أعمال هيئة مار أفرام السرياني البطريركية للتنمية يرجى زيارة صفحة الهيئة على الفيس بوك من خلال العنوان التالي St. Ephrem Patriarchal Development Committee              
الرئيسية > أنباء البطريركية > رسالة من قداسة سيدنا البطريرك إلى نيافة مطران طورعبدين بخصوص دير مار كبرئيل
رسالة من قداسة سيدنا البطريرك إلى نيافة مطران طورعبدين بخصوص دير مار كبرئيل
على أثر حسم الدعوى القضائية الثانية بخصوص أراضي دير مار كبرئيل، والتي لم تحسم لصالح كنيستنا السريانية الأرثوذكسية، أبرق قداسة سيدنا البطريرك المعظم موران مور إغناطيوس زكا الأول عيواص الكلي الطوبى، إلى نيافة الحبر الجليل مار طيمثاوس صموئيل أقطاش مطران طورعبدين، يعرب بها عن أسفه لهذا الخبر المؤلم، وتمنياته أن يعود هذا الصرح السرياني الكبير إلى أمجاده الخالدة، خاصة وأن أنظار السريان في جميع أنحاء العالم تتوجه إلى دير مار كبرئيل.

وأكد قداسة سيدنا البطريرك بأنه كلف نيافة الحبر الجليل مار غريغوريوس يوحنا إبراهيم بإجراء إتصالاته تحضيراً لزيارة قداسة سيدنا البطريرك شخصياً إلى أنقرة على رأس وفد من المطارنة لحل هذه المشكلة.

وفيما يلي النص الكامل للرسالة:


ܡܢܝܢܐ: ܩܨ/ ܒ̱ܝܐ
ܣܝܩܘܡܐ: ܟܘ/ܒ/ܒ̱ܝܐ


ܙܗܝܘܬܗ ܕܐܚܘܢ ܡܥܠܝܐ ܡܪܝ ܛܝܡܬܐܘܣ ܫܡܘܐܝܠ ܐܩܛܫ܆
ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܕܛܘܪܥܒܕܝܢ܆ ܪܡ ܐܝܩܪܐ.

ܨܠܰܘܬܐ ܘܚܽܘܒܳܐ ܘܰܫܠܳܡܐ ܒܝܶܫܽܘܥ ܡܰܚܝܳܢܳܐ ܕܐܢܳܫܽܘܬܰܢ ܠܟܽܘܢ ܦܳܫܛܺܝܢ܆ ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ:

ܕܗܳܢܳܐ ܟܽܠܶܗ ܚܰܫܢܰܢ ܒܰܓܒܽܘܠܝܐ ܟܺܝܬ ܘܰܩܒܽܘܠܝܐ ܕܰܥܕܰܟܺܝܠ ܒܰܐܬܪܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܰܐܒܳܗܬܢ ܣܽܘܪܝܝܐ ܡܶܢܗܘܢ ܕܣܳܢܝܰܝ ܫܪܳܪܐ ܩܰܝܳܡܺܝܢ܆ ܡܰܠܽܘܢ ܕܶܝܢ ܟܰܕ ܐܶܫܬܰܘܕܰܥܢܰܢ ܕܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܐܰܪܥܳܬܐ ܕܥܽܘܡܪܳܐ ܡܰܠܰܐܟܳܝܳܐ ܕܡܳܪܝ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܠܰܙܒܰܢܬܐ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܚܽܘܪܩܳܢܳܐ ܚܪܰܩ ܡܪܺܝܡܳܢܳܐ܆ ܛܳܒ ܐܶܬܟܡܰܪܢܰܢ. ܐܶܠܳܐ ܒܪܰܡ ܒܰܫܟܺܝܚܘܬܟܘܢ ܕܒܰܐܪܥܳܐ ܕܰܐܒܳܗܬܐ ܐܶܬܒܰܝܰܐܢܰܢ܆ ܘܰܕܠܳܐ ܠܰܡ ܡܰܪܦܶܝܢ ܐܰܢܬܘܢ ܐܰܬܪܳܐ ܠܰܒܥܶܠܕܒܒܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܦܺܐܪܐ ܫܳܛܽܘܪܐ ܘܡܰܪܺܝܪܐ ܠܟܽܘܢ ܡܬܰܪܣܶܝܢ܆ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢܰܢ. ܟܰܕ ܡܶܢܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܝܡܳܐ ܫܳܐܠܺܝܢܢ܆ ܕܰܠܟܽܘܢ ܠܒܺܝܒܽܘܬܐ ܢܶܬܶܠ܆ ܘܬܽܘܩܦܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܟܘܢ ܢܰܛܐܶܒ܆ ܕܢܳܛܽܘܪܐ ܠܥܽܘܡܪܐ ܩܰܕܺܝܫܐ ܕܡܳܪܝ ܓܰܒܪܐܝܠ ܠܡܺܐܡܰܪ ܘܰܠܛܘܪܥܒܕܝܢ ܦܰܪܕܰܝܣܐ ܒܪܺܝܟܐ ܕܣܽܘܪܝܝܐ܆ ܬܶܫܬܰܪܪܽܘܢ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܒܙܰܒܢܶܐ ܡܛܰܪܦܐ܆ ܥܰܣܩܬܐ ܡܶܕܶܡ ܣܰܝܒܰܪܬܽܘܢ ܘܰܣܒܰܠܬܽܘܢ܆ ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܦܰܩܚܳܐ ܗܝ ܠܰܡܣܰܝܒܳܪܽܘ ܬܪܺܝܨܳܐܺܝܬ ܒܰܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܳܐ ܡܛܰܘܰܫܬܳܐ ܘܰܡܣܰܬܰܬܬܳܐ ܐܺܝܬ ܠܟܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܒܰܪܟܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܕܰܡܚܰܓܪܳܐ ܒܚܽܘܫܳܒܐ ܚܶܫܽܘܟܳܝܐ.

ܘܡܶܢ ܩܶܨ ܗܳܟܰܢ܆ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܡܢܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܘܰܐܚܺܝܕ ܟܽܠ ܕܰܢܙܰܡܶܢ ܠܟܽܘܢ ܠܒܽܘܣܳܡܳܐ ܪܚܺܝܡܳܐ ܘܚܰܒܺܝܒܳܐ ܘܠܰܘ ܠܦܽܘܢܳܩܳܐ ܕܰܡܗܰܒܶܒ ܘܚܳܡܶܐ. ܐܳܦ ܘܚܰܝܐ ܕܠܳܐ ܥܳܩܬܳܐ ܘܛܽܘܒܬܳܢܶܐ ܠܟܽܘܢ ܢܫܰܟܶܢ. ܒܥܳܬܰܢ ܕܶܝܢ ܡܶܢܟܽܘܢ ܐܰܝܟ ܦܰܛܪܝܪܟܐ ܘܰܐܒܳܐ ܕܓܰܘܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ ܕܰܬܚܰܦܛܽܘܢ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܗܰܕܡܝ ܡܰܪܥܺܝܬܟܽܘܢ ܚܣܺܝܡܬܳܐ ܘܰܡܚܰܣܰܢܬܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ ܘܠܰܒܢܰܝ ܥܽܘܡܪܳܐ ܡܰܠܰܐܟܳܝܳܐ ܕܡܳܪܝ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܗܳܝ ܕܰܒܓܽܘܒܳܐ ܕܰܦܣܳܩ ܣܰܒܪܳܐ ܗܶܢܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܠܳܐ ܢܰܪܡܽܘܢ܆ ܒܗܳܝ ܕܡܶܢ ܟܰܕܽܘ ܠܰܢ ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܕܢܰܨܺܝܚܽܘܬܟܽܘܢ ܡܣܰܝܒܪܳܐ ܫܚܳܩܐ ܘܛܽܘܪܦܐ ܕܡܰܪܓܙܳܢܶܐ.

ܐܶܫܬܰܡܫ ܣܘܕܐ ܒܶܝܬ ܠܰܢ ܘܰܠܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܥܶܠܳܝܳܐ ܕܬܽܘܪܟܳܝܳܐ ܒܝܰܕ ܡܥܰܠܝܽܘܬܶܗ ܕܰܐܚܽܘܢ ܙܰܗܝܳܐ ܡܳܪܝ ܓܪܺܝܓܽܘܪܺܝܽܘܣ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܐܰܒܪܳܗܳܡ܆ ܕܕܰܠܡܳܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢܰܢ ܒܰܩܢܽܘܡܰܢ ܠܰܡܨܳܒ ܠܰܐܢܩܰܪܰܐ ܕܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܢܒܰܚܶܢ ܡܶܛܽܠ ܨܒܽܘܬܐ ܕܰܐܪܥܳܬܐ ܕܡܳܪܝ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ. ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܦܽܘܢܳܝܳܐ ܣܳܝܽܘܡܳܐ ܡܩܰܒܠܺܝܢܰܢ܆ ܥܬܺܝܕܺܝܢܰܢ ܕܢܰܘܕܰܥ ܠܪܶܚܡܰܬ ܐܰܠܗܳܐ ܕܺܝܠܟܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܡܶܐܬܺܝܬܰܢ.

ܒܰܕܓܘܢ ܗܘܰܝܬܽܘܢ ܚܠܺܝܡܺܝܢ ܘܚܳܕܶܝܢ ܘܡܰܨܠܚܺܝܢ ܒܡܳܪܰܢ܆ ܘܛܰܝܒܽܘ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡܟܽܘܢ܆ ܘܰܐܒܽܘܢ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܫܰܪܟܳܐ.


ܐܝܓܢܐܛܝܘܣ ܙܟܝ ܩܕܡܝܐ ܕܒܝܬ ܥܝܘܐܨ
ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܘܕܟܠܗ ܡܕܢܚܐ